woensdag 3 april 2013

De islam is in strijd met de (grond)wet en moet verboden worden

Verboden, uitgebannen, geëlimineerd en nog zo wat. Dat is wat mij betreft hartstikke duidelijk, maar het wil maar niet doordringen. Daarom leg ik mezelf een simpele exercitie op voor de komende tijd; Ik ga eens wat aspecten van de islam onderzoeken/bekijken/lezen/documenteren(en ik ben enigszins op de hoogte), waaruit blijkt dat de titel van dit stukje correct is.

Oproepen tot moord in de koran:


Quran (8:12) - I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them

Quran (9:123) - O you who believe! Fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness

Quran (5:33) - The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement

In de koran staat: Soera "Berouw" 9:29-30:
29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zign.Hier zijn 448 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de versen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn.
via ex-moslims.nl 

UK jihad murderer referred to Qur'an's 9th sura, which contains exhortation to kill infidels, Jihad Watch
In the version of the video containing remarks from the jihad murderer in London today that can be found above, he clearly mentions Surat at-Tawba at the beginning. (Thanks to Kenneth.)
Why has this video been edited to remove his references to the Qur'an?
He says, "Surat at-Tawba through...many, many ayat throughout the Qur'an that...we must fight them as they fight us..."
Surat at-Tawba is the ninth chapter of the Qur'an, and according to Islamic scholars is the last one or one of the last ones to have been revealed that contain doctrinal content -- which means that it takes precedence over the others. Some highlights:
"And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful." -- 9:5
"Fight them; Allah will punish them by your hands and will disgrace them and give you victory over them and satisfy the breasts of a believing people and remove the fury in the believers' hearts. And Allah turns in forgiveness to whom He wills; and Allah is Knowing and Wise." -- 9:14-15
"Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled." -- 9:29
"O Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination." -- 9:73
"O you who have believed, fight those adjacent to you of the disbelievers and let them find in you harshness. And know that Allah is with the righteous." -- 9:123

Hier even een van het internet geplukt (en waarschijnlijk incompleet) lijstje soera's uit de koran waarin ALLE MOSLIMS als heilige plicht wordt opgedragen geweld te gebruiken en te strijden tegen ongelovigen, Joden en afvalligen. Door Antivenin

Soera 26:
Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept: 'Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !'"

Soera 2:193, 8:39;
"Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort."

Soera 3:200
"O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah."

Soera 4:76
"Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan."

Soera 4:84
"Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan."

Soera 4:89 (Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers) :
"Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden."

Soera 5:33
"Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden."

Soera 8:12
"Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen."

Soera 8:60
"En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken."

Soera 8:65
"O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd."

Soera 9:5
"Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag."

Soera 9:14
"Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen."

Soera 9:29
"Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid."

Soera 9:41
"Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah."

Soera 9:73 en 66:9
"Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan."
(De "huichelaars" waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effectief zijn djihaad te steunen.)

Soera 9:111
"Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood."
(Degenen die djihaad zo graag verklaren als "ethische inspanning" of "mystieke weg" moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.)

Soera 9:123
(De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt Smile "Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden."

Soera 25:52
(Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interconfessionele dialoog blootstaat ? Dit Smile "Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver."]

Soera 37:22-23
"Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur."

Soera 47:4
"Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien."

Soera 48:29
En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : "Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander."

Soera 2:216
"U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u."

Soera 3:142
"Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?"

Soera 3:157-158
"En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd."

Soera 4:74
"Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven."

Soera 8:15-16
"Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een tactische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis."

Soera 9:20
"Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen."

Soera 9:39
"Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen."

Soera 9:111
"Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid."

Soera 49:15
"De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten."

Soera 61: 4
Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

Soera 4: 101
…Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Overgenomen van: http://politiek.startpagina.nl/prikbord/5908692/soeras

The Quran contains at least 109 verses that call Muslims to war with nonbelievers for the sake of Islamic rule.
http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm


9:29 (bestrijd,
onderdruk en belast de andersdenkenden) : Bestrijdt hen die niet geloven
in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en
Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst
belijden totdat zij de belasting (Jizyah)
met eigen hand betalen, en zij onderdanig zijn.
2:191
(bevecht en doodt hen!) : En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen
uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En
bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar
indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

4:89 (maak
geen vrienden, bevecht en doodt hen!) : Zij wensen dat gij verwerpt, evenals
zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen
vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij
tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt;
en neemt vriend noch helper uit hun midden.
2:16.
Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat
gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u
iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.

8:12 (Onthoofd
ongelovigen en snij hun vingers af): Toen uw Heer aan de engelen openbaarde:
"Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der
ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers
af." wordt vervolgd.2 opmerkingen: